EDUKACIJA

 

RADIONICE U 2009., 2010., 2011. GODINI

 

2009. godine održane su četiri radionice: u Dicmu, Dubrovniku, Šibeniku te u Visu.

U Dicmu ja na radionici učestvovalo ukupno 35 školskih djelatnika, u Dubrovniku 36 školskih djelatnika Pomorsko-tehničke i Turističko-ugostiteljske srednje škole. U Šibeniku je bilo prisutno 31 djelatnika dječjih vrtića i školskih nastavnika, a u Visu 34 djelatnika srednje škole.

Sveukupno je u sve četiri radionice bilo prisutno 135 učesnika.

 

2010. godine održano je pet radionica: u Muću, Zadru,, dvije u Dubrovniku te jedna u Splitu.

U Muću je bilo prisutno 22 nastavnika srednje škole Kneza Branimira, u Zadru 21 učesnika, djelatnika srednjih i osnovnih škola. U Dubrovniku, u Ugostiteljskoj školi za kuhare i konobare, učestvovalo je ukupno 19 učenika te škole, a na drugoj radionici u gradu Dubrovniku, u 3. i 4. razredu Turističko-ugostiteljske škole, bilo je prisutno 89 učenika. Posljednja radionica te godine održana je za studente Filozofskog fakulteta u Splitu na kojoj je bio prisutan 21 student.

Sveukupno je te godine na svih pet radionica bilo prisutno 147 učesnika.

 

2011. godine održano je pet radionica: dvije u Sinju, jedna u Kninu, jedna u Zadru te jedna u Dubrovniku.

U Sinju, obje radionice održane su u školi Bana Josipa Jelačića. Ukupno je učestvovalo 61 učenik. U Kninu, radionica je održana za stručne djelatnike i učestvovalo je ukupno 20 osoba, a u u Zadru, radionica je bila u tamošnjoj Info-zoni za stručne djelatnike i bilo je prisutno 30 djelatnika. U Dubrovniku je učestvovalo ukupno 35 gimnazijskih učenika.

Ukupan broj učesnika te godine na svih pet radionica bio je 146.

 

 

ANALIZA EVALUACIJSKIH LISTIĆA SA RADIONICA 2009., 2010. i 2011. GODINE

 

Evaluacija se koristi na kraju radionice da bi se dobio povratni odgovor na sadržaj prezentacije i stupanj uključenosti ispitanika u istu, te predstavlja svojevrsnu ocjenu o zanimljivosti i korisnosti teme koja je bila prezentirana na radionici, u našem slučaju to je tema suzbijanja trgovanja ljudima.

 U evaluaciji je sastavljena ljestvica za mjerenje stupnja intenziteta stavova  i to od 1 do 5 za stavove poput: Tema o kojoj smo danas razgovarali bila je dosadna-zanimljiva, zatim Smatram da je tema bila korisna, i na kraju ocjena koja se daje za radionice na skali od 1 do 5.

Na samom kraju ispitanike se pita da li bi se uključili u neku akciju protiv trgovanja ljudima kao i da svoj odgovor obrazlože.

 

Za 2009. godinu rang za odgovore na sve tipove stavova ( o zanimljivosti i korisnosti teme te ocjena rada voditelja) bio je vrlo visok u odnosu na broj ispitanika kojh je bilo 135. Sveukupno je za sve stavove dato 253 odličnih ocjena te 80 vrlo dobrih ocjena (najveći stupanja slaganja). Na osnovu toga može se zaključiti da su radionice bile jako uspješne. Što se tiče uključivanja u aktivnosti za suzbijanje trgovanja ljudima, velika većina ispitanika bi se rado uključila i to u vidu prijave nadležnim organima ili na Sos telefon, zatim u vidu edukacije djece po školama što pokazuje svojevrsnu identifikaciju sa voditeljima radionice što je pozitivno i motivirajuće i za voditelje i za učesnike, zatim, uključili bi se u rad s mladima,putem usmene predaje, tj,širenjem informacija dobivenih na radionici na bližu populaciju, te bi se mnogi uključili i pomaganjem žrtvama trgovanja ljudima  putem volontiranja.

 

2010. godine je sveukupno dato za sve stavove 261 odličnih odgovora (najveći stupanja slaganja) i 89 za ocjenu vrlo dobar što je također izvrstan rezultat.

Što se tiče uključivanja u aktivnosti borbe protiv trgovanja ljudima, velika većina ispitanika bi se uključila, a obrazloženja su manje-više identična kao i kod ispitanika iz 2009. godine, uz jaku želju da se svakako po tom pitanju nešto učini.

 

2011. godine je dato 293 odlična odgovora na sve stavove i 69 vrlo dobrih, što je također odličan rezultat. Što se tiče uključivanja u aktivnosti borbe protiv trgovanja ljudima, motivi uključivanja su slični kao i kod ispitanika u prethodne dvije godine.

 

 


ZAKLJUČAK

 

Zaključno treba naglasiti da su sve radionice ocijenjene uspješno, da je tema suzbijanja trgovanja ljudima u svim mjestima i školama ocijenjena kao korisna i to vrlo visokim stupnjem slaganja te da im je tema bila vrlo zanimljiva. Može se reći da je edukativna i preventivna funkcija radionica uspješno sprovedena te da je izvršena senzibilizacija, prevencija problema te edukacija ciljane populacije.

Treba još za kraj spomenuti i one više ili manje negativne reakcije ispitanika (ocjene od 1 do 3 za stavove).

Njih je bio vrlo mali broj, ali kasnije, na završnom pitanju bi li se uključili u neku akciju protiv trgovanja ljudima, svi takvi ispitanici su odgovorili da bi se spremno uključili što pokazuje da je tema trgovanja ljudima sama po sebi šokantna čak i kad sama prezentacija nekima možda nije bila zanimljiva.

 

Osim senzibilizacije i prevencije problema trgovanja ljudima kod ciljane populacije mladih, u povratnim stavovima  pokazala se jaka osjetljivost na pitanja frapantnog kršenja ljudskih prava, što je pozitivno i pohvalno. Činjenica da su mladi pokazali jak interes uključivanja u borbu protiv trgovanja ljudima pokazuje nam da mladi (ako  isključimo mogućnost da je to na deklarativnoj razini) vole voditi brigu o drugima i da su  spremni na svojevrsne oblike prosocijalnog ponašanja što u toj razvojnoj fazi njihovog života itekako utječe na formiranje socijalnog kapitala važnog za budući život ( razvoj empatije i sućuti).