Skip to main content

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010, 5/2014) i članka 10. Zakona o političkim strankama („Narodne novine“ br. 76/1993, 111/1996, 164/1998, 36/2001, 1/2007), Osnivački sabor političke stranke ODLUČNOST I PRAVEDNOST, na Osnivačkom saboru održanom 12. studenog 2022. godine u Zagrebu, usvojio je:

STATUT POLITIČKE STRANKE

ODLUČNOST I PRAVEDNOST


OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Predmet Statuta

Ovim Statutom političke stranke Odlučnost i pravednost (u daljnjem tekstu: Statut) uređuju se naziv i sjedište političke stranke Odlučnost i pravednost (u daljnjem tekstu: Stranka ili Odlučnost i pravednost), djelovanje, obilježja Stranke (znak i pečat Stranke i ustrojstvenih oblika), predstavljanje i zastupanje Stranke, ciljevi i način djelovanja, članstvo, ustrojstveni oblici, upravna tijela, način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja, sredstva za rad, prestanak postojanja Stranke te postupak s imovinom u slučaju prestanka Stranke.


STATUSNE ODREDBE

Članak 2.
Naziv i sjedište Stranke

Puni naziv Stranke je „Odlučnost i pravednost“.

Skraćeni naziv Stranke je OIP.

Naziv Stranke na engleskom jeziku je „Determination and Justice“.

Naziv Stranke na njemačkom jeziku je „Entschlossenheit und Gerechtigkeit“.

Sjedište Stranke je u Zagrebu, a Predsjednik donosi Odluku o adresi sjedišta Stranke.

Članak 3.
Područje djelovanja

Stranka djeluje na području Republike Hrvatske.

Stranka može djelovati i u inozemstvu, u skladu s ovim Statutom, Ustavom Republike Hrvatske i pravnim uređenjem Republike Hrvatske, pravnim poretkom Europske unije i države u kojoj se djeluje.

Stranka se može udružiti u domaće i međunarodne udruge, asocijacije ili organizacije, u skladu s ovim Statutom.

Članak 4.
Pečat i znak

Stranka ima svoj znak i pečat.

Znak Stranke čine velika početna slova Stranke (OIP) odnosno skraćeni naziv u kojem su slova „O“ i „P“ velika tiskana u tamno plavoj boji, dok je slovo „I“ malo u tamno plavoj boji s crvenim kvadratom umjesto točke.

Pečat stranke okruglog je oblika promjera 30 mm s naznakom punog imena Stranke ODLUČNOST I PRAVEDNOST, ispisano uz vanjski rub, velikim tiskanim slovima, a na sredini znak OIP kako je navedeno stavku 2 ovog članka.

Pečate imaju i ustrojstveni oblici stranke. Pečat ustrojstvenog oblika istovjetan je pečatu Stranke, ali u drugom redu teksta stoji naziv ustrojstvenog oblika.

O korištenju i čuvanju pečata i znaka Stranke te njihovoj zaštiti odlučuje Predsjednik svojom Odlukom.

Izgled i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo svojom Odlukom po prijedlogu Glavnog tajnika.


CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

Članak 5.
Temeljna načela

Stranka je samostalna i demokratska politička stranka slobodnih, ravnopravnih i odgovornih članova koji zajedno djeluju kroz Stranku radi ostvarivanja njezinih temeljnih načela i ciljeva definiranih u programu i Statutu, a osobito radi ostvarenja načela zaštite vladavine prava, jedinstvene primjene prava i jednakosti svih u njegovoj primjeni.

Način političkog djelovanja Stranke u svrhu ostvarivanja programa provodit će se u skladu s odlukama nadležnih tijela Stranke, izlaskom na sve lokalne, nacionalne i europske izbore, kao i sudjelovanjem u različitim drugim demokratskim procesima i političkim aktivnostima.

Stranka djeluje u skladu sa svojim programom koji donosi Sabor Stranke (u daljnjem tekstu: Program).

Stranka može djelovati i u skladu s programom koalicije s kojom ima zaključen Sporazum o udruživanju. O pridruživanju Stranke u domaće ili međunarodne koalicije, asocijacije ili organizacije, odlučuje Predsjednik uz suglasnost Predsjedništva.

Članak 6.
Predstavljanje i zastupanje

Stranku predstavlja i zastupa njezin Predsjednik.

Predsjednik Stranke može odrediti osobu – Člana Stranke koja će ga mijenjati u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u odnosu na određena pitanja ili u određenom razdoblju.

U slučaju da Predsjednik Stranke podnese ostavku ili je trajnije spriječen u obavljanju poslova, Predsjednika zamjenjuje Počasni predsjednik, a, ako Počasni predsjednik nije imenovan, potpredsjednik koji je dobio najveći broj glasova prilikom izbora na tu funkciju.

Članak 7.
Javnost rada

Rad Stranke je javan.

Tijela Stranke mogu svojim odlukama ili Pravilnicima u određenim dijelovima svoga rada isključiti javnost u svome radu.

U radu Stranke mogu po potrebi sudjelovati i osobe koje nisu članovi Stranke, ako poštuju Statut i druge akte Stranke.

Stranka može u ostvarivanju političkih ciljeva surađivati i s udruženjima, grupacijama i pojedincima koji nisu članovi Stranke, ako podupiru vrijednosti i ciljeve za koje se Stranka zalaže.


ČLANSTVO

Članak 8.
Uvjeti za članstvo

Svaki punoljetni, poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske, može postati članom Stranke pod uvjetima određenima ovim Statutom.

Član Stranke ne može biti član neke druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Ako član Stranke nakon učlanjenja postane član neke druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili prihvati kandidaturu na kandidacijskoj listi ili za kandidata druge političke stranke u Republici Hrvatskoj ili grupe birača, tim danom prestaje njegovo članstvo u Stranci.

U Stranci postoje tri kategorije članstva:

Član,

Pridruženi član,

Član podupiratelj.

Svi članovi Stranke, neovisno o kategoriji članstva, djeluju u ustrojstvenom obliku Stranke na čijem području imaju prebivalište. Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika može odrediti iznimke od ovog pravila.

Pod članom Stranke smatra se samo Član Stranke, osim ako nije izričito naznačeno da se odredba primjenjuje i na druge kategorije članstva ili neovisno o kategoriji članstva.

Članak 9.
Zahtjev za članstvo

Zainteresirana osoba koja želi postati član Stranke ispunjava pristupni obrazac kojim daje Zahtjev za učlanjenje u Stranku (u daljnjem tekstu Statuta: Pristupni obrazac, odnosno Zahtjev za članstvo).

Izgled i sadržaj Pristupnog obrasca utvrđuje Predsjednik na prijedlog Glavnog tajnika.

Osoba može podnijeti Pristupni obrazac u tiskanome obliku ili putem službene internetske stranice Stranke. Ako je Pristupni obrazac ispunjen u tiskanome obliku, on se dostavlja Odboru za članstvo na adresu sjedišta Stranke.

Članak 10.
Odluka o učlanjenju

Ako Pristupni obrazac nije potpuno i ispravno ispunjen, pozvat će se, ukoliko je to moguće, podnositelj da nedostatke ukloni u roku od 15 (petnaest) dana. Ako zainteresirana osoba ne ukloni nedostatke, smatra se da je odustala od Zahtjeva za članstvo.

Na temelju potpuno i ispravno ispunjenog Pristupnog obrasca, donosi se Odluka o učlanjenju kojom se učlanjenje prihvaća odnosno odbija.

Odluku o učlanjenju donosi Odbor za članstvo u roku od 60 (šezdeset) dana od dana podnošenja potpunog i ispravno ispunjenog Zahtjeva za članstvo.

U Odluci o prihvaćanju učlanjenja odlučuje se i o kategoriji članstva zainteresirane osobe. Zainteresirana osoba koja je nezadovoljna kategorijom članstva ima pravo žalbe Predsjedništvu na Odluku o kategoriji članstva u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka Odluke o učlanjenju kojom se prihvaća Zahtjev za članstvo i dodjeli kategorija članstva.

Ukoliko Odbor za članstvo smatra da su podaci zainteresirane osobe protivni Programu stranke, članstvo će biti odbijeno. Zainteresirana osoba ima pravo na žalbu Predsjedništvu u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka Odluke o odbijanju Zahtjeva za članstvo.

Ako u roku od 60 (šezdeset) dana ne bude odlučeno o Zahtjevu za članstvo zainteresirana osoba ima pravo na žalbu Predsjedništvu u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka 60. (šezdesetog) dana od dana podnošenja Zahtjeva za članstvo.

Predsjedništvo je dužno odlučiti o žalbama u roku od 60 (šezdeset) dana od primitka žalbe.

Članak 11.
Registar članova

Stranka vodi registar članova u kojem su upisani svi članovi Stranke (u daljnjem tekstu: Registar članova) s naznakom kategorije članstva. U Registar članova unose se i podaci iz Pristupnog obrasca i drugi podaci koji su potrebni za uredno i svrsishodno vođenje Registra članova, a i podaci o promjeni kategorije članstva i razdoblju na koje se odnosi.

Registar članova vodi i o njemu brine Tajništvo Stranke.

Pravilnikom koji donosi Predsjedništvo Stranke uredit će se pitanje vođenja lokalnog registra članova koji djeluju u pojedinom ustrojstvenom obliku.

Članak 12.
Prava i obveze člana

Prava člana Stranke, neovisno o kategoriji članstva, su:

zastupati i promicati vrijednosti i program Stranke,

biti izvještavan o važnim aktivnostima ustrojstvenih oblika i tijela Stranke i o svim važnim događajima i pitanjima koja se odnose na njega,

upoznati se s prijedlozima koji se izravno na njega odnose te se o njima izjasniti,

iskoristiti usluge informiranja i obrazovanja koje Stranka pruža,

istupiti iz Stranke,

druga prava određena ovim Statutom i drugim općim aktima Stranke ovisno o kategoriji članstva.

Obveze člana Stranke, neovisno o kategoriji članstva, su:

poštivati Statut Stranke te Program,

djelovati u skladu s odlukama tijela Stranke,

izbjegavati svako djelovanje i ponašanje koje je protivno ovom Statutu, Programu Stranke, interesima ili ugledu Stranke,

osobnim životnim stilom i ponašanjem zauzimati se za načela i program Stranke i

širiti ga, unaprjeđivati ugled, autoritet i prepoznatljivost Stranke,

svojim djelovanjem ne narušavati ugled Stranke,

čuvati poslovnu tajnu i povjerljive informacije,

obavijestiti Stranku o svakoj promjeni svog statusa koja je bitna ili može biti bitna za članstvo u Stranci,

obavijestiti Stranku o svim osobnim okolnostima koje su bitne ili bi mogle biti bitne jer bi mogle utjecati na ugled Stranke, posebice o pokretanju kaznenog sudskog postupka koji se protiv njega vodi, njegovom tijeku i ishodu,

plaćati članarinu,

druge obveze određena ovim Statutom i drugim općim aktima Stranke ovisno o kategoriji članstva.

Član Stranke i Pridruženi član Stranke, pored prava i obveza koje ima svaki član Stranke neovisno o kategoriji članstva, ima pravo izravno sudjelovati u donošenju odluka Stranke o važnim pitanjima osobnim izricanjem stajališta, sudjelovati u stranačkim aktivnostima, životu i radu Stranke, istupati u javnosti kao član Stranke u skladu s vrijednostima i programom Stranke, pokretati političke inicijative unutar Stranke, organizirati potporu za te inicijative i/ili se priključiti inicijativama drugih članova.

Samo Član Stranke ima pravo birati i pravo biti biran u središnja i pomoćna tijela Stranke na svim razinama kao i birati kandidate i biti kandidat na stranačkim listama za izbore.

Pridruženi član stranke ima sva prava kao i član stranke, osim prava biti biran i birati stranačka tijela.

Član podupiratelj Stranke je osoba koja prihvaća ciljeve, načela i vrijednosti Stranke te se obvezuje da će podupirati Stranku moralno, financijski i/ili volontiranjem.

Predsjednik ili Glavni tajnik, mogu u svako doba odlučiti o promjeni kategorije članstva pojedinog člana po zahtjevu samog člana Stranke.

Članak 13.
Članarina

Iznos članarine za pojedine kategorije članstva propisuje Glavni tajnik donošenjem Pravilnika o članarini.

Na obrazloženi zahtjev pojedinog člana upućen Tajništvu iznos članarine odlukom Rizničara može biti umanjen ili član može biti potpuno oslobođen plaćanja u određenom razdoblju ili mu se može odobriti plaćanje u obrocima.

Rizničar je zadužen za praćenje podmirenja obveza plaćanja članarine te je dužan upozoriti pojedinog člana na nepodmirene obveze te mu dati dodatni rok za ispunjenje svih dospjelih obveza.

Po bezuspješnom proteku dodatnog roka, Rizničar je dužan obavijestiti Predsjedništvo Stranke da pojedini član ima nepodmirene obveze po osnovi članarine.

Članak 14.
Prestanak članstva

Članstvo u Stranci prestaje

smrću,

istupanjem iz članstva na temelju vlastitog zahtjeva,

pristupanjem drugoj političkoj stranci registriranoj u Republici Hrvatskoj,

pristankom na kandidaturu na kandidacijskoj listi ili za kandidata druge političke stranke u Republici Hrvatskoj ili grupe birača.

isključenjem iz članstva,

gubitkom poslovne sposobnosti,

na druge načine propisane ovim Statutom ili važećim propisima.

Svoj zahtjev za istupanjem iz Stranke član mora u pisanom obliku dostaviti Tajništvu Stranke. Tajništvo Stranke će u roku od 30 (trideset) dana uputiti ispisnicu članu koji je dostavio zahtjev.


SREDIŠNJA TIJELA

Članak 15.

Središnja tijela Stranke su

Sabor

Glavni odbor

Predsjednik

Predsjedništvo

Visoki sud časti

Nadzorni odbor

Uz središnja tijela Stranke djeluju i pomoćna tijela Stranke, a to su Glavni tajnik, Tajništvo, Međunarodni tajnik, Odbor za članstvo i druga pomoćna tijela određena ovim Statutom ili koja svojom odlukom naknadno osnuje Predsjednik ili Predsjedništvo.

Predsjednik ili na prijedlog Glavnog tajnika Predsjedništvo mogu svojom odlukom osnovati i tijela za političko djelovanje za pojedina društvena područja, kao što su

Mladež

Umirovljenici

Zajednica žena

Hrvatski branitelji

Akademska zajednica

Zajedno s odlukom o osnivanju novog tijela Predsjednik ili Predsjedništvo na prijedlog Glavnog tajnika donosi i Pravilnik o radu tog tijela Stranke koji mora biti u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Stranke.

Članak 16.
Sabor

Sabor je najviše tijelo Stranke. Odluke Sabora obvezuju sva druga tijela Stranke i sve

članove Stranke, neovisno o kategoriji članstva.

Sabor se održava, kao redovan ili izvanredan. Redovni Sabor može biti izborni i izvještajno-tematski.

Izborni Sabor održava se jednom u četiri godine.

Izvještajno-tematski Sabor održava se najmanje jednom u dvije godine.

Izvanredni Sabor mora se sazvati ako to traži Glavni odbor, Predsjedništvo ili 1/3 Članova Stranke.

Sabor saziva Predsjednik Stranke koji i predsjeda Saborom.

Članak 17.
Nadležnosti i sastav Sabora

Sabor Stranke:

donosi Statut i Program Stranke te njihove izmjene i dopune,

bira i razrješava

Predsjednika,

do pet potpredsjednika,

do pet članova Predsjedništva,

do 30 (trideset) članova Glavnog odbora,

članove Nadzornog odbora,

članove Visokog suda časti,

raspravlja o izvješćima središnjih tijela Stranke između dva zasjedanja, donosi odluke o njima te daje smjernice za njihov daljnji rad,

donosi poslovnike i druge akte iz svog djelokruga koji su potrebni za rad Stranke,

donosi odluku o prestanku postojanja Stranke,

odlučuje o drugim značajnim pitanjima za Stranku kako je uređeno ovim Statutom.

Sabor čine svi upisani Članovi Stranke do trenutka u kojem ukupan broj članova ne prelazi 500 članova. Nakon izbornog sabora, Sabor čine svi oni Članovi stranke koji su na dan raspisivanja sjednice sabora bili članovi Stranke najmanje 90 dana.

Ukoliko je broj registriranih Članova stranke veći od 500, tada Predsjedništvo Stranke donosi Pravilnik o izboru izaslanika koji čine Sabor stranke. Pravilnikom će biti utvrđen broj izaslanika koji će činiti Sabor, te ključ izbora izaslanika za županijske organizacije i središnja tijela.

Članak 18.
Glavni odbor

Glavni odbor je najviše tijelo Stranke između dvaju Sabora.

Glavni odbor čine: Predsjednik, članovi Predsjedništva Stranke, predsjednici županijskih organizacija i do 30 (trideset) članova koje je izabrao Sabor.

Na prijedlog Predsjednika, Glavni odbor može kooptirati nove članove, ali ne više od 40% (četrdeset posto) od broja članova Glavnog odbora izabranih na Saboru stranke u tom mandatu.

Glavni odbor

osigurava provedbu odluka Sabora,

utvrđuje prijedlog Statuta i Programa koji donosi Sabor,

donosi odluke iz nadležnosti Sabora između dva saziva Sabora,

obavlja ostale poslove određene Statutom.

Predsjednik Stranke saziva Glavni odbor najmanje jednom godišnje.

Predsjednik Stranke će sazvati Glavni odbor kad god to zahtijevaju interesi Stranke i uvijek kada to zatraži barem polovica članova Glavnog odbora.

Predsjednik Stranke ujedno je i predsjednik Glavnog odbora.

Članak 19.
Predsjednik

Predsjednik je središnje tijelo Stranke koji predstavlja i zastupa Stranku.

Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Statuta, Predsjednik:

je odgovoran da Stranka djeluje u skladu sa Statutom i Programom,

izvršava odluke Sabora i ostalih središnjih tijela Stranke,

saziva sjednice Glavnog odbora i predlaže dnevni red,

saziva sjednice Predsjedništva i predlaže dnevni red,

bira i razješava Glavnog tajnika,

bira i razješava međunarodnog tajnika,

bira i razješava rizničara,

bira i razješava članove Odbora za članstvo i među njima i predsjednika tog odbora,

određuje kandidate za predsjedničke izbore, parlamentarne izbore i izbore za Europski parlament,

daje prijedlog Predsjedništvu za imenovanje počasnog predsjednika,

odlučuje o pridruživanju Stranke u domaće ili međunarodne koalicije, asocijacije ili organizacije uz suglasnost Predsjedništva,

obavlja i druge poslove određene Statutom.

Članak 20.
Predsjedništvo

Predsjedništvo je najviše političko i izvršno tijelo Stranke.

Predsjedništvo čine predsjednik Stranke, svi potpredsjednici, glavni tajnik, međunarodni tajnik, rizničar, predsjednik mladeži i do pet članova koje je izabrao Sabor.

Na prijedlog Predsjednika, Predsjedništvo može kooptirati nove članove, ali ne više od 40% (četrdeset posto) ukupnog broja članova Predsjedništva izabranih na saboru stranke u tom mandatu.

Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik Stranke kad god to zahtijevaju interesi Stranke.

Predsjedništvo:

raspravlja i odlučuje o aktualnim političkim pitanjima,

usvaja godišnji program rada s financijskim planom poslovanja i godišnja financijska izvješća,

daje prijedloge za izmjene i dopune ili donošenje novog Statuta ili Programa Stranke Glavnom odboru, o čemu odlučuje Sabor,

donosi opće i pojedinačne odluke i akte kojima se provode odredbe Statuta, osim ako Statutom nadležnost za donošenje određenih akata nije dodijeljena nekom drugom tijelu Stranke,

daje suglasnost Predsjedniku za pridruživanju Stranke u domaće ili međunarodne koalicije, asocijacije ili organizacije,

donosi odluku o dodjeli statusa počasnog predsjednika Stranka na prijedlog Predsjednika,

bira i razješava sve članove Tajništva, osim Glavnog tajnika,

obavlja ostale poslove određene Statutom,

obavlja i odlučuje o svim pitanjima koja ovim Statutom Stranke nisu stavljena u nadležnost niti jednog tijela Stranke, a ako se pojavi potreba za njihovo rješavanje i odlučivanje.

Članak 21.
Potpredsjednik

Stranka ima najviše 5 (pet) potpredsjednika koje izabire Sabor.

Potpredsjednici Stranke pomažu Predsjedniku u radu, sudjeluju u radu tijela Stranke u skladu sa Statutom i odlukom Predsjednika, zamjenjuju Predsjednika za vrijeme njegove spriječenosti i odsutnosti u skladu sa Statutom.

Predsjednik će među izabranim potpredsjednicima izabrati onog potpredsjednika koji će ga zamijenjavati u slučaju odsutnosti ili spriječenosti ako za pojedini slučaj ne odredi drugu osobu koja će ga zamijenjivati.

Članak 22.
Počasni predsjednik

Počasnim predsjednikom Stranke može biti imenovan onaj član Stranke koji je iznimno zaslužan za promicanje Programa Stranke.

Odluku o imenovanju počasnog predsjednika Stranke donosi Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika.

U slučaju izvanrednog prestanka mandata Predsjednika Stranke sve do održavanja novih izbora, ali najduže do šest mjeseci, Počasni predsjednik obavlja funkciju Predsjednika.

Članak 23.
Glavni tajnik i tajništvo

Glavni tajnik Stranke vodi poslovanje Stranke, organizira i koordinira rad središnjih tijela Stranke, brine za tehničko izvršavanje odluka svih tijela Stranke, koordinira komunikaciju s javnošću, obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i aktima središnjih tijela Stranke.

Glavni tajnik upravlja radom Tajništva Stranke, izvršnog i operativnog tijela koje obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge opće i pomoćne poslove za tijela Stranke i u okviru svojeg djelokruga donosi odgovarajuće akte.

Tajništvo brine o obavljanju poslova iz djelokruga Glavnog tajnika, izvršenju svih obveza potrebnih za rad Stranke i komunikaciji s nadležnim državnim tijelima o pitanjima iz svoje nadležnosti te o vođenju arhiva Stranke.

Broj članova i rad Tajništva određuje se Pravilnikom.

Sve članove Tajništva, osim Glavnog tajnika, bira i razrješava Predsjedništvo, a Glavnog tajnika svojom odlukom imenuje i razrješava Predsjednik Stranke.

Za svoj rad Tajništvo odgovara Predsjedništvu Stranke i podnosi godišnje Izvješće o radu.

Članak 24.
Međunarodni tajnik

Međunarodnog tajnika Stranke bira i razrješuje Predsjednik.

Međunarodni tajnik

koordinira međunarodne aktivnosti i o njima redovito izvješćuje središnja tijela i druga tijela Stranke,

u vanjsko političkim pitanjima surađuje s Predsjednikom Stranke,

prati međunarodna politička događanja na temelju čega predlaže zauzimanje političkih stavova sukladno Programu Stranke

u dogovoru s Predsjednikom Stranke dogovara suradnju s međunarodnim političkim subjektima,

obavlja i ostale poslove prema potrebi Stranke u skladu s ovim Statutom i aktima središnjih tijela Stranke.

Članak 25.
Rizničar

Rizničara imenuje i razrješuje Predsjednik Stranke.

Rizničar obavlja sljedeće poslove:

brine o financijama, materijalnom i financijskom poslovanju i računovodstvu Stranke,

zastupa Stranke u svom djelokrugu rada,

upravlja imovinom Stranke,

brine o prihodima i rashodima Stranke,

sastavlja prijedlog proračuna i izvještaje o izvršenju proračuna kao i druge financijske izvještaje koji se odnosi na imovinski i računovodstveni dio,

obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom i aktima središnjih tijela Stranke.

Članak 26.
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Stranke nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Stranke i njenih ustrojstvenih oblika.

Nadzorni odbor se sastoji od Predsjednika i dva (2) člana.

Članovi Nadzornog odbora ne smiju obavljati dužnost niti u jednom drugom tijelu Stranke.

Predsjednika i dva člana Nadzornog odbora bira Sabor Stranke na prijedlog Predsjednika stranke.

Nadzorni odbor može pravovaljano donositi odluke ukoliko su prisutni svi članovi Nadzornog odbora te se odluke donose natpolovičnom većinom.

Nadzorni odbor Stranke:

po potrebi provjera sukladnost odluka drugih tijela Stranke sa Statutom,

nadzire financijsko i materijalno poslovanje Stranke,

nadzire zakonitost djelovanja Stranke,

o svom djelovanju i mišljenju izvještava Sabor Stranke i tijelo čiji je rad nadziran,

obavlja i druge poslove sukladno Statutu.

Članak 27.
Županijski sud časti i Visoki Sud časti

Županijski sudovi časti odlučuju o pojedinačnim povredama prava i obveza članova Stranke u stegovnom postupku u prvom stupnju. Županijski sud časti nadležan je za članove Stranke s područja te županije.

Županijski sud časti čine Predsjednik županijskog suda časti i dva člana županijskog suda časti koje bira Županijska izborna skupština na prijedlog Predsjednika županijske organizacije.

Do trenutka izbora Županijskog suda časti za pojedinu županiju, tu dužnost obnašava Visoki sud časti.

Visoki Sud časti odlučuje o pojedinačnim povredama prava i obveza članova stranke koji obnašavaju funkcije u središnjim tijelima stranke te je drugostupanjska razina za odluke županijskih sudova časti.

Visoki Sud časti čine Predsjednik Viskog suda časti i dva člana suda časti koje bira Sabor na prijedlog Predsjednika.

Visoki sud časti nadležan je u prvom stupnju za članove Stranke u središnjim tijelima Stranke. O žalbi na Odluku Visokog suda časti kada taj sud odlučuje u prvom stupnju, odlučuje Predsjedništvo.

Članak 28.
Stegovni postupak

Stegovni postupak provodi se na prijedlog Predsjednika Stranke protiv svakog člana Stranke za kojeg postoji sumnja da je svojim djelovanjem, odnosno propuštanjem djelovanja povrijedio obveze koje proizlaze iz njegova članstva ili je na bilo koji način narušio interese i ugled Stranke.

Nakon osnivanja županijske organizacije i izbora Županijskog suda časti, pokretanje stegovnog postupka ovlašten je pokrenuti Predsjednik županijske organizacije za člana s područja te organizacije za kojeg postoji sumnja da je svojim djelovanjem, odnosno propuštanjem djelovanja povrijedio obveze koje proizlaze iz njegova članstva ili je na bilo koji način narušio interese i ugled Stranke.

Članu stranke protiv kojega je pokrenut stegovni postupak suspendirana su članska prava do dovršetka stegovnog postupka.

Ne može se voditi stegovni postupak protiv Predsjednika i Počasnog predsjednika.

U stegovnom postupku se protiv člana Stranke mogu izreći sljedeće stegovne mjere:

opomena,

privremeno mirovanje članstva koje proizlaze iz pojedine kategorije članstva u razdoblju od jedne godine do tri godine,

isključenje člana iz Stranke.

Isključenje iz Stranke krajnja je mjera koja se izriče za najteže povrede članskih obveza, primjerice:

ako član Stranke svjesno da netočne ili nepotpune podatke u svojem zahtjevu za pristupanje Stranci,

ako se član Stranke ponaša suprotno odredbama ovog Statuta i Programa Stranke,

ako član Stranke svojim ponašanjem i djelovanjem nanese štetu interesima ili ugledu stranke, njezinim tijelima ili dužnosnicima,

ako član Stranke namjerno ili iz krajnje nepažnje nanese štetu drugom članu Stranke,

ako član Stranke bude pravomoćno osuđen za teška i osobito nečasna kaznena djela, ili ne obavijesti Stranku o vođenju postupka za bilo koje kazneno djelo.

Protiv odluke Županijskog suda časti kojom je članu Stranke izrečena jedna od stegovnih mjera član može izjaviti žalbu Visokom Sudu časti.

Protiv odluke Visokog Suda časti žalba se podnosi Predsjedništvu Stranke.

Predsjedništvo će na prijedlog Predsjednika, donijeti Pravilnik kojim će urediti način vođenja stegovnog postupka, pravila postupanja tijekom postupka, lakše povrede, teže povrede i najteže povrede kao i način odlučivanja, rokove za poduzimanje radnji i donošenje odluka kao i druga pitanja od važnosti za stegovni postupak.

Osoba koja je isključena iz Stranke može ponovno postati članom pod uvjetima propisanim Statutom za nove članove, i to nakon proteka roka od 3 godine od isključenja, a prije isteka tog razdoblja jedino na temelju odluke Predsjednika.

Članak 29.
Odbor za članstvo

Odbor za članstvo je pomoćno tijelo Stranke koje:

odlučuje o Zahtjevima za članstvo,

provjera potpunostii ispravnost pristupnog obrasca,

vrši provjere istinitosti i točnosti unesenih podataka,

po potrebi traži dodatne podatke od zainteresirane osobe,

donosi odluke i akte u vezi s pitanjima iz svog djelokruga,

obavlja i druge radnje po nalogu središnjih tijela.

Odbor za članstvo ima Predsjednika odbora i dva člana koje imenuje i razrješuje Predsjednik Stranke.

Odbor za članstvo donosi odluku o primitku u članstvo te odluku o kategoriji članstva sukladno Statutu.

Odbor za članstvo može odbiti zahtjev za članstvom ukoliko na temelju unesenih podataka i rezultata provjere unesenih podataka zaključi da prihvaćanje konkretne zainteresirane osobe kao Člana, Pridruženog člana i Člana podupiratelja nije u skladu s programskim usmjerenjem i vrijednostima Stranke.

Predsjednik može odrediti da se za područje pojedinih županija uspostavi Županijski odbor za članstvo.


USTROJSTVENI OBLICI STRANKE

Članak 30.

Temeljni ogranak Stranke temeljna je organizacijska jedinica Stranke, a djeluje kao dio općinske, gradske ili županijske organizacije Stranke (ustrojstveni oblici Stranke).

Ustrojstveni oblici Stranke nemaju pravnu sposobnost i djeluju na temelju ovlaštenja u skladu s ovim Statutom i drugim aktima tijela Stranke.

Temeljni ogranci ustrojavaju se, u pravilu, za područje jednoga mjesnog odbora ili za područje više mjesenih odbora ili gradskih četvrti te općinske organizacije Stranke.

Gradske organizacije ustrojavaju se za gradove

Županijske organizacije ustrojavaju se za županije i Grad Zagreb.

Ustrojstveni oblici djeluju u skladu sa Statutom, Programom i odlukama središnjih tijela Stranke.

Odluku o osnivanju i raspuštanju pojedinog ustrojstvenog oblika donosi Predsjedništvo.

Do osnivanja pojedinog ustrojstvenog oblika na određenome području Predsjedništvo imenuje povjerenike za pojedina područja te određuje njihove ovlasti i zadaće.

Zadaci svih ustrojstvenih oblika su:

raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svog djelokruga,

provođenje politike Stranke na svom području djelovanja,

izbor kandidata za izbore za lokalne i područne (regionalne) samouprave,

analizanje postignutih izbornih rezultata Stranke, uspoređujući s prethodnim izborima, te analiza rezultata drugih stranaka, posebno na području iz svog djelokruga,

uspostavljanje središnjih i pomoćnih tijela na svom području,

suradnja sa središnjim i pomoćnim tijelima Stranke,

suradnja s drugim ustrojstvenim oblicima Stranke,

izvršavanje odluka središnjih i pomoćnih tijela Stranke.

Mandat izabranih članova tijela pojedinog ustrojstvenog oblika započinje tek kad ih potvrdi Predsjedništvo na prijedlog Glavnog tajnika. Ako Predsjedništvo ne potvrdi pojedinog izabranog člana, Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika imenuje vršitelja dužnosti za funkciju tog člana te će se u roku od šest mjeseci provesti novi izbori za tu dužnost.

Unutarnje ustrojstvo, tijela ustrojstvenih oblika Stranke i izbor članova tih tijela, prava i obveze zasebnog oblika organiziranja prema Stranci i druga pitanja u vezi ustrojstvenih oblika uređuju se Pravilnikom koji donosi Predsjedništvo.


NAČIN ODLUČIVANJA

Članak 31.

Ako Statutom nije drugačije određeno, tijela Stranke odlučuju većinom glasova prisutnih osoba ako je na sjednici nazočna većina članova toga tijela Stranke.

Glasanje na sjednicama tijela Stranke je, u pravilu, javno. Prisutni članovi tijela Stranke mogu odlučiti da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Način rada i odlučivanja pojedinog tijela Stranke uređuje se pravilnikom koji donosi svako tijelo na svojoj sjednici većinom glasova svih Članova, ako Statutom nije drugačije određeno.

Članak 32.
Trajanje mandata

Članovi svih tijela Stranke biraju se na vrijeme (mandat) od 4 (četiri) godine, ako Statutom nije drugačije određeno.

Članovi izabrani na pojedine funkcije u tijelima Stranke mogu se ponovno kandidati.

Mandat članova tijela Stranke prestaje istekom vremena na koji je član izabran, prestankom članstva u Stranci, podnošenjem ostavke, razješenjem, smrću ili na drugi način određen Zakonom ili Statutom.

U slučaju ostavke ili trajne spriječenosti Predsjednika, dužnost Predsjednika obavljat će Počasni predsjednik, a ukoliko on nije imenovan, podpredsjednik koji je izabran na Saboru s najvećim brojem glasova, a u roku od šest mjeseci mora biti održan Sabor na kojem će biti izabran Predsjednik.

U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranog člana tijela Stranke ubraja se i vrijeme mandata člana umjesto kojeg je izabran.

Članak 33.
Izbori

Izbori za sva tijela Stranke obavljaju se, u pravilu, tajnim glasovanjem s lista na kojima je, u pravilu, istaknuto više kandidata nego što ih se bira. Tijelo Stranke koje odlučuje o izboru kandidata može prije glasovanja donijeti odluku i o javnom glasovanju za pojedinu funkciju.


SREDSTVA ZA RAD

Članak 34.

Stranka sredstva za svoj rad prikuplja iz članarina, donacija fizičkih i pravnih osoba, imovine u svom vlasništvu, izdavačke djelatnosti, organizacije stranačkih događanja,

prihoda iz državnog i lokalnih proračuna i izvora sukladno Zakonu o političkim stranakama, kao i iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Član Stranke, neovisno o kategoriji članstva, također može davati dobrovoljne priloge (donacije), ali time ne ostvaruje dodatna ili posebna prava.

Stranka sva prikupljena novčana ili materijalna sredstva može koristiti isključivo za političko djelovanje i ostvarenje ciljeva predviđenih ovim Statutom i programskim načelima te drugim aktima Stranke koji moraju biti u skladu s ovim Statutom i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.


PRESTANAK STRANKE

Članak 35.

Stranka može prestati postojati ako tako odluči dvije trećine ukupnog broja Članova Stranke.

Odlukom o prestanku postojanja Stranke odlučuje se i o imovini Stranke, a ako neka imovina ne bude obuhvaćena odlukom, prenijet će se u vlasništvo Republike Hrvatske.

Stranka može prestati postojati i aktom mjerodavnog državnog tijela iz razloga propisanih zakonom.


OSTALE ODREDBE

Članak 36.

Stupanje na snagu i tumačenje

Statut stupa na snagu danom donošenja.

Statut je najviši akt Stranke i sve odluke i drugi doneseni akti i poduzete radnje moraju biti u skladu sa Statutom.

Svaki član, neovisno o kategoriji članstva, dužan je držati se Statuta i poštivati odluke tijela Stranke.

Statut je ovlašten tumačiti Sabor Stranke, a između zasjedanja Sabora Glavni odbor.

Sve odluke i drugi akti tijela Stranke stupaju na snagu danom donošenja, osim ako u njima nije drukčije određeno.

Članak 37.
Poslovna tajna

(1.)Poslovnom tajnom Stranke osobito se smatraju:

isprave i osobni podaci o članovima te dokumentacija o njihovom političkom djelovanju, osim onih isprava, podataka i dokumenata koje je Stranka prema postojećim zakonodavnim propisima dužna iskazati;

isprave, podaci i dokumentacija koje Stranka ima o drugim osobama ili institucijama s kojima surađuje, druge isprave i podaci vezani uz rad i političko djelovanje Stranke čije bi priopćavanje bilo protivno interesima Stranke

(2.) Odavanje poslovne tajne predstavlja težu povredu članskih obveza.


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Prvi Sabor Stranke (osnivački Sabor), nakon konstituiranja i prihvaćanja ovog Statuta, izabrat će osobu koja će predsjedati osnivačkim Saborom, a potom i članove tijela i osobe za funkcije predviđene ovim Statutom i to običnom većinom prisutnih članova – osnivača. U tom smislu, za prvi izbor funkcija i članova tijela neće se primjenjivati odredbe ovog Statuta koje uređuju način izbora (po prijedlogu pojedinog tijela i sl.).

Do osnivanja ustrojstvenih oblika i njihovih tijela njihova prava i obveze vršit će na odgovarajući način tijela Stranke. Predsjednik Stranke ovlašten je za pojedina područja općina, gradova ili županija imenovati Povjerenika te mu dodijeliti prava i obveze u vezi djelovanja Stranke na tom području.

Close Menu

Adresa
OIP
Đorđićeva ulica 15
Zagreb

Kontakt
tel: +385(1) 3700 729
email: ured@oip.hr